WH says Mavericks’ national anthem ban recognizes US failings

WH says Mavericks’ national anthem ban recognizes US failings
— Read on nypost.com/2021/02/10/wh-says-mavericks-national-anthem-ban-recognizes-us-failings/amp/